مدیر استون مارتین پشت فرمان مسابقه می نشیند

Vizhenameh - - NEWS -

گاهــی اوقــات رفتــار برخــی از مدیــران کمپانی های خودروسازی بســیار عجیب اســت. البته این دست مدیران بیشــتر مربوط به کمپانی های ژاپنی می شــوند، اما این بار دکتر «اندی پالمر» مدیرعامل اســتون مارتین دست به کار جالبی خواهد زد و خودش پشت فرمان خودروی مسابقه ای ونتیج GT8 این کمپانی خواهد نشســت. گویا حضور آقای مدیرعامــل، در مســابقات ۴۲ ســاعته COTA در تگزاس خواهد بود که چند روز دیگر برگزار می شود. پالمر به عنوان یک راننــده آماتور، تجارب مشــابهی دارد و پیش از این در پیستهای مختلفی مثل سنترتون، راکینگهام و سیلورستون نیز رانندگی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.