جیپ رانگلر 2018 ؛مرموزترین خودروی سال

Vizhenameh - - NEWS -

مرموزترین خودرویی که قرار بود یکی از سورپرایزهای نمایشگاه لس آنجلس باشد، نسل جدید جیپ رانگلر 81۰۲ است. اما تصاویر ایــن خودروی مرموز هم پیــش از رونمایی لو رفت تا دیگر یکی از مرموزترین خودروهای سال نمایشگاه نباشد! رانگلر 81۰۲ ترکیبی از استایل مرسوم و تکنولوژیهای جدیدی است که دارای تجهیزات ایمنی بیشتر و آپشنهای بهتری نسبت به قبل خواهد بود. فیاتکرایســلر در معرفی این خودرو اعالم کرده بهبود تطبیقپذیری و اســتفاده از متریال با کیفیتتر برای راحتی راننده و سرنشــینان باعث اســتقبال از این مدل خواهد شد. این خودرو هنوز هم دارای جلوپنجره اصیــل جیپ، چراغهای جلوی گــرد، چراغهای عقب مربعی، آئرودینامیک بهتر، شیشــه جلوی تاشــونده و آپشن های شخصیسازی زیاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.