قمار زندگی به روی یک چرخ!

Vizhenameh - - NEWS -

تا اینجا روی خوش ماجرا را شــنیدید، اما روی دیگر این ســکه هم ممکن است به نقص عضو و حتی مرگ منتهی شود. درست در لحظاتی که موتورســواران در مقابل ورودی غربی ورزشــگاه آزادی مشــغول تک چرخ زدن بودند، جوانی با عصا و پای شکسته نظاره گر این صحنهها بود.از حســرت نگاهش میتوانستیم بفهمیم که خودش هم سینه سوخته موتورسواری است! تا به او گفتیم خدا بد ندهد، خودش شروع به صحبت کرد؛ انگار برای درددل منتظر یک مخاطب بود:« یک ماه پیش در شهرک ولیعصر با یکی از دوســتانم که موتورســوار ماهری است مشــغول تک چرخ زدن بودیم که در یک آن خودمان را بین زمین و هوا دیدیم. تا مدتی گیچ و مبهوت بودم و نمیدانســتم چه اتفاقی افتاده که تازه فهمیدم، خودرویی از خیابان فرعی جلوی ما پیچید. دوستم که پشت فرمان موتور بود، نتوانســت تعادل موتور را حفظ کند و ما ابتدا با تیر چراغ برق و ســپس به دیوار کنار خیابان برخورد کردیم. من در آن موقع به ســمت دیگری نگاه میکردم و اصال نفهمیدم چه شــد. حاال با استخوان خرد شده ساق پا و چند پالتین باید شاهد ویراژ دادن دوستانم باشم. هر چند هنوز حسرت آن روزها را میخورم و دوست دارم دوباره به جمع رفقا ملحق شوم!»

خیلی از این موتورسواران دوســت دارند به جای کوچه و خیابان، در پیستهای ویژه به انجام حرکات نمایشی بپردازند، اما این کار برای خیلی از آنها در حد آرزوســت. یکی از همین موتورسواران به ما گفت:« چرا هیچکس به فکر جوانانی نیست که عالقه به موتور و حضور در پیســت دارنداما از قشر ضعیف جامعه هستند. ورود به پیست فقط مخصوص بچه پولدارهایی اســت که موتورهای باالی ۰۳ میلیون تومان سوار میشوند و تمکن مالی زیادی دارند.آنها میتوانند به ســادگی با پرداخت مبالغ میلیونی، مجوز تردد و پالک هم برای موتورهای سنگین خود بگیرند و حتی موتورهایشــان را با یدک کش از خانه تا پیســت بیاورند. حاال این وضعیت را مقایسه کنید با ما که با موتورهای معمولی و جیب خالی وارد خیابان شده ایم. با یک موتور ارزان که کسی را به پیست راه نمیدهند. باور کنید اگر مســؤوالن بتوانند فضایی با کمترین امکانات هم برای ما مهیا کنند، راضی هستیم.»

آنچه مسلم است، این داســتان همچنان ادامه دارد و باید برای پدیدهای که سالهاســت با آن روبهرو هســتیم،چارهای اندیشید. چارهای که بسیاری از متولیان اجتماعی و ورزشی و حتی پلیس در اتخاذ آن دخیل هستند و هر روز غفلت از آن به بروز خسارات جانی و مالی بیشتری خواهد انجامید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.