اسرار سوئدی

Vizhenameh - - NEWS -

در سالهای نهچندان دور اصلیترین راه افزایش توان موتور افزایش حجم آن بود چراکه از این طریق موتور در هر بار مکش میتوانست هوای بیشتری را به درون بکشد و درنتیجه امکان تزریق سوخت بیشتری به موتور وجود داشت که حاصل همه اینها افزایش توان موتور بود. مشکل آنجا است که یک موتور پرحجم، در همه حال و حتی زمانی که به همه توان آن نیاز ندارید نیز به دلیل حجم باال بنزین بیشــتری از یک موتور عادی مصرف میکند. خودروســازان در سالهای اخیر برای رفع این مشکل به کوچکسازی موتورها و افزودن سیستمهای پرخوران شامل سوپرشارژر و توربوشارژر روی آوردهاند. این اما پایان راه نبود چراکه خودروسازان راهحلهای جدید نیز برای این موتورها در نظر گرفتهاند که در این میان راهحل ولوو را شاید بتوان یکی از ابتکاریترین آنها دانست چراکه این شرکت برای رساندن قدرت موتور دو لیتری به 450 اسب بخار از سه توربوشارژر استفاده کرده است اما این توربوشارژرها به هیچ عنوان شبیه توربوشارژرهایی که تا به حال دیدهاید نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.