بیشترین زیان از آن ایران است

Vizhenameh - - NEWS -

همکاری بینالمللی در صنعت خودروســازی باید منجر به ارزش افزوده برای کشور شــود و با توجه به شــرایط فعلی مبنی بر ظرفیت بازار ایران، توجه به تولید مشــترک قطعات اصلی خودرو سود بیشتری برای کشور خواهد داشت.

امیرحســن کاکایی کارشناس صنعت خودرو چنین باوری دارد و می گوید:زمانی یک تولید اقتصادی اســت که تیراژ منطقی و باالیی برای آن وجود داشته باشد که تیراژ باال تنها مختص یک منطقه نیست و باید برای تیراژ اقتصادی چند بازار هدف در نظر گرفت.

این کارشــناس صنعت خودرو تأکید کرد: روی کاغذ، تشویق واردکنندگان به تولید خودرو و افزایش سطح همکاریهای بینالمللی برای تولید قطعات اصلی خودرو همچون موتور و گیربکس در ایران بسیار مناسب بوده و تمام ارگانها به دنبال این موارد هستند اما اگر از زاویه دید سرمایهگذار خارجی به این موارد دقت شود، مشخص است که هنوز پیشزمینهها برای کاهش ریسک سرمایهگذاری به بلوغ کافی نرسیده است.

وی گفت: تنها ورود شــرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری و تولید در صورتیکه به تیراژ اقتصادی دست پیدا نکنند، مناسب نیست زیرا شرکتهای خارجی برنامهریزی را بهگونهای انجام میدهند که بیشــترین زیان نصیب طرف ایرانی میشــود و همکاری گذشته رنو با شرکتهای ایرانی که قرار بر آن بود تا پلتفرم ال ۰9 در ایران توسعه پیدا کند اما این موضوع عملی نشد، دلیلی بر این ادعا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.