«الستیک سوزهای» شهر را بشناسید

Vizhenameh - - News -

الســتیک ها را آتش می زنیم و فردا ظهر یا عصر آن شب به ســراغ الستیک ها می رویم. تا آن موقع الستیک ها خاموش شــده اند و ســیم هایی که داخل این الســتیک هاســت را برمیداریم و به عنوان آهن دست دوم به فروش می رسانیم.

آهن ها را کیلویی چند می فروشید؟ قیمت زیادی ندارد، معموال کمتر از 500 تومان این آهن را از ما خریداری می کنند.

هر الستیک چقدر آهن می دهد؟ بســتگی دارد. الســتیک خودروهای ســواری که کوچک هســتند یک یا دو کیلــو آهن می دهند. اما الســتیک های خودرو های کامیون و اتوبوس 8 تا 10 کیلو سیم می دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.