بالتکلیفی وارد کنندگان و خریدارانخودروهای خارجی ادامه دارد

Vizhenameh - - News -

محمد شــریعتمداری وزیــر صنعت، معدن و تجارت، هم دراین باره گفته است: جلوگیری از ورود و محدود کردن واردات خودروهای لوکس که حضور آنها در شرایط فعلی ضروری نیست، در صورت موافقت دولت به اجرا در میآید. خســروتاج همچنین در مورد موضوع مبهم واردات خودرو اظهاراتی داشــته است.طبق گفته وی حداکثر دوره اعتبار ثبت سفارش از هفته گذشته 90 روز شــده است و از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته اســت و کارمزد را حداکثر ظرف 72 ساعت بعد از ثبت سفارش بدهند و اگر فرد بخواهد از طریق شــبکه بانکی اعتبار سفارش کند، در چارچوب مقررات بانک مرکزی باید عمل کند و این کار در راستای کنترل نظام واردات صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.