مهره اصلی واردات خودرو کیست؟

Vizhenameh - - News -

سود باالی خودروسازان از محل واردات خودرو

اســت، اما ســاالنه 7 میلیارد دالر ارزش واردات قطعه به کشور است که در مقایسه با این آمار واردات خودرو بسیار ناچیز است. امروز مافیای واردات قطعه حضــور پررنگتری در بازار دارند چرا کــه واردات خودرو محدود بوده و به هیچ عنوان به واردات قطعه نمیرسد. ســایت ثبت ســفارش خودرو بردند. به نحوی کــه با افزایش قیمت محصوالت خود به دلیل رشــد قیمــت در بازار فروش خوبی داشته و میتوان گفت در این ماهها به سود قابل توجهی هم دست پیدا کردند.

یکی از شرکتهای خودروســاز داخلی را سراغ دارم که برای افزایش قیمت محصوالت خود شگردهای زیادی را در بازار انجام داد. مثال تعداد زیادی از خودروهای مشــابه خودروهای خود را وارد کرده و با افزایش قیمت ســعی در فروش محصوالت خود با قیمتهای کمتر دارد.

در ایــن شــرایط طبیعی اســت که مــردم به جــای خرید خودروهــای گران بازار، محصوالت این شــرکت را با قیمتهای ارزانتر خریداری کنند. غافل از اینکه قیمت کارخانه هم افزایش یافته و شــرکت از محل این فروش سود باالیی به دست میآورد. تعــدادی از واردکنندگان حتی با پول مــردم کار میکنند و در نهایت محصولهای پیش خرید شــده را با تأخیر بســیار آن هم بــا قیمتهای باال به دســت مصرف کنندگان میرســانند. اگر واردکنندگان در پیش فروش با مشــکالتی روبه رو شوند بهطور حتم پولی برای ادامه فعالیتهای خود ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.