تهرانیها رکورددار تخلف رانندگی

Vizhenameh - - News -

«آمار هفت ماهه ضبط گواهینامه رانندگان متخلف در سراســر کشور نشان میدهد در ایــن مــدت 4 هــزار و 100 جلد گواهینامه ضبط شــده که از این تعــداد بیش از 10 جلد ابطال شــده اســت که از این تعداد حدود 3900 جلد، محرومیت مرحله اول یعنی 30 نمره منفی و 3 ماه ضبط گواهینامه را داشتهاند. مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا عنوان کرده اســت:022 جلد گواهینامه به علت محرومیت مرحله دوم و داشــتن 25 نمــره منفــی و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه را به خــود اختصاص دادند. 2 هزار جلد گواهینامه در معابر درونشــهری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و 2160 جلد در معابر برونشــهری توسط پلیس راه ضبط شــده است. رتبه اول ضبط گواهینامه در معابر درونشــهری به تهران با 279 جلد گواهینامه افراد متخلف اختصاص یافت و شهر اصفهان و شــهر کرمان به ترتیب در ردههای بعدی جای گرفتند. در معابر برونشهری نیز اســتانهای خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در ردههای اول تا سوم تعداد ضبط گواهینامه افراد متخلف جای گرفتند. بیشترین فراوانی نوع گواهینامه ضبط شده مختص پایه یک با فراوانی 2500 جلد بوده است. پایه دو با 670 جلد و پایه ســه با 330 جلد و موتورسیکلت با 263 جلد بیشترین آمار ضبط گواهینامه را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.