حرف تا عمل مدیر جدید

Vizhenameh - - News -

محســن جهرودی که به تازگی به نارنجی پوشــان جاده مخصوص ملحق شده است و صندلی مهدی جمالی، مدیرعامل ســابق ســایپا را از آن خود کرده اســت در اولین ســخنرانی رســمی خود چنین اظهار نظر کرد که ما نمیتوانیــم محصولی را تحت فشــار و بدون تســتهای مهم کیفی و ایمنی، طراحی و به سبد محصوالت خود اضافه کنیم.» سوال ما این است که مگر در گذشته خودروها بدون تست ایمنی و کیفیت وارد بازار میشــدند؟ وی همچنین گفته است: ما نباید اجازه دهیم محصوالت جدیدمان در زمان زایش بمیرنــد و در این خصوص تمام تالش خود را برای انجام کلیه موارد کیفی در نظــر خواهیم گرفت. برای افزایش کیفیت نهایی خودرو باید ترتیبی اتخاذ شــود که کنترل بیشتری بر ورود قطعات باکیفیت به ســایتهای تولیدی خودرو صورت پذیرد. خدمــات پس از فروش نیز یکی از مهمترین بخشهایی اســت که بر کیفیت خدمات و محصوالت در اختیار مشــتریان تأثیرپذیر خواهد بود و توجه به این بخش از مهمترین اســتراتژیهای ســایپا خواهد بود. امیدواریم این صحبتها فقط برای دل خوشی مردم نباشــد و مدیرعامل جدید سایپا حرفهایی را که در ششــمین همایش کیفیت سایپا عنوان کرد،اجرایی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.