دستدومهای03میلیون تومانی

Vizhenameh - - News -

راهنمای خرید در بازار خودروهای کارکرده ایران

در میان خودروهای این لیســت تعداد سدانها بیشتر از هاچبکها است. اما در بین هاچبکها میتوان با اطمینان گفت خانواده پــژو 206 محبوبترین اســت و البته در لیست ما هم یکی از محبوبترینها است و تنوع گستردهای از مدلهای آن را میتوانید در این بازه قیمتــی بیابید. این خودرو که سالها است در بازار کشورمان حضور دارد، هنوز هم بهراحتی خریدوفروش میشود و عرضه زیاد از ســوی ایرانخودرو هم بازار دســتدوم آن را تحــت تأثیر قــرار نداده اســت و به همین دلیل با مبلغی در حدود 30 میلیــون تومان میتوانیــد نمونههای قابلقبــول این خودرو را پیــدا کنید. پژو 206 هماکنون در تیپهای 2 (موتور 1.4 لیتری) و 5 (موتور 1.6 لیتری و آپشنهای بیشتر) عرضه میشود. با 30 میلیون تومان میتوان نمونههای تیپ2 با کارکردی بین 30 تا 04هزار کیلومتــر را خریداری کرد. با توجه بــه گرانتر بودن نمونههای تیپ5 صفرکیلومتــر در کارخانه و بازار نســبت به تیپ2، بــا این مبلغ نمونههای تیپ5 با کارکرد بیشتر قابلخریداری است و باید به ســراغ نمونههایی با کارکرد حدود 05هزار کیلومتر بروید. در کنار اینها میتوانید به سراغ نمونههای سدان 206 موسوم به ^ هم بروید که البته سال تولیدشان پایینتر اســت و عمدتا مربوط بــه مدلهای 92 میشــوند و در بهترین حالت کارکردی در حدود 30 تا 40 هزار کیلومتر دارند.

پــژو 405 بیش از ســه دهه پیش از سوی پژو معرفی شــد از دو دهه پیش هم تولید آن در کشــورمان آغاز شــده اســت و جالب آنکه در ســالهای اخیر بدون تغییــرات عمدهای همچنان تولید میشــود و باوجــود عرضــه مدلهای متعدد از خودروهــای رقیب، همچنان هم محبوب اســت. هماکنون میتوانید با حدود 30 میلیــون تومان، نمونههای '>y و ^>y پــژو 405 را در بازار بیاید. فقط مدنظر داشــته باشــید نمونههای '>y بهطور عمومی محبوبتر هستند و فروششــان راحتتر از y>^ها است. با توجه بــه قیمت نمونههای صفرکیلومتر پژو ،405 دست خریداران دستدوم این خــودرو باز اســت و میتوانید با مبلغی در حــدود 30 میلیون تومان نمونههای نزدیک بــه صفرکیلومتر آن را خریداری کنید کــه افت قیمتشــان را هم کرده باشــند. به ایــن ترتیب بــا 30 میلیون تومان بهراحتی میتوانید نمونههای مدل 96 با کارکرد کمتر از 10 هزار کیلومتر را بیایــد، که البته کمــی ارزانتر از 30 میلیون تومان هســتند و به این ترتیب مبلغی برای هزینههــای بعدی خودرو در اختیارتــان خواهد بود. در مورد تیپ ^>y وضعیت کمی متفاوت اســت و با این مبلــغ خودروهایی با کارکرد حدود 20 تا 30 هــزار کیلومتر و عمدتا مدل سال گذشته را خواهید یافت.

این خودرو هنوز هم از دید بسیاری، موفقترین فیسلیفــت انجامگرفته در صنعت خودرو کشورمان است که البته بــا همکاری مســتقیم پــژو و بهعنوان جانشین 405 عرضه شد، ولی همچنان در کنار 405 تولید میشــود. پژو پارس که هنــوز هم در بازار با عنوان پرشــیا شناخته میشــود، هماکنون تیپهای مختلفــی دارد، که البته بیشــتر آنها خارج از بازه قیمتی ما است اما با مبلغی در حدود 30 میلیــون تومان همچنان میتوانید به ســراغ پارس بروید. با این مبلــغ مدلهای تولید ســال 1393 یا 94 را خواهید یافت کــه کارکردی در محدوده 40 تا 50 هزار کیلومتر دارند و بعضــی از آنها از طراحی داخلی جدید (موسوم به سوناتایی) بهره میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.