کوپهترین سدان دنیا به گام سوم رسید

Vizhenameh - - News -

براساس آنچه اعالم شده در گام اول این خودرو با موتورهای ســری 350 و 450 بنزینی و سه موتور دیزل عرضه میشود و همه آنها هم با جعبه دنده 9 سرعته جفت خواهند شد. البته پیشبینی میشــود در آینده یک موتور چهار سیلندر هم به لیست موتورهای این خودرو اضافه شود. براساس آنچه مرسدس بنز اعالم کرده سیستم چهارچرخ محرک اختصاصی این شرکت بهنام بررویاینخودروبهصورتاســتانداردنصب میشود.

هر چند همیشه بیش از هر چیز به دلیل طراحی ظاهری ویژه و البته تواناییهای فنیاش شناخته میشد، اما مرسدس بنز در نســل جدید این خودرو ویژگیهای جذاب و جدید به این خودرو افزوده است که مهمترین آن تواناییهای رانندگی خودکار سطح 2 است که پیش از این در مرسدس بنز کالس و

کالس دیده ایم. به این ترتیب به سیستم کنترل حرکت بین خطوط، سیســتم تعویض خط خودکار، سیســتم حرکت خودکار خودرو بین خطوط بدون دخالت راننده ...و مجهز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.