یا لیفــان 820 ؟

Vizhenameh - - News -

هر دو خودرو گیربکس خوبی دارند طراحی کابین دو خودرو خوب است قطعات هر دو خودرو به راحتی یافت میشود هر دو خودرو کیفیت مونتاژ دارند آپشنهای دو خودرو زیاد است

در سرباالیی حرکت آن بینقص است (سیستم شروع حرکت در سر باالیی را دارد) آپشنهای زیادی دارد قدرت ماشین خوب است در پستی و بلندی هاعملکرد خوبی دارد قیمت کمتر از 100 میلیون تومان دارد گیربکس 6 سرعته دارد فضای کابین باز است و سرنشینان راحت هستند کیفیت خودرو نمره قبولی میگیرد استارت دکمهای دارد به صندلی برقی با گرمکن مجهز است سایز چرخها پهنتر و بزرگتراست خدمات پس از فروش در سطح بسیار باالیی قرار دارد

در نتیجه گیری باید گفت که دو خودرو شــباهتهای زیادی به هم دارنــد و نمیتوان با صراحت یک خودرو را انتخاب کرد. اما توصیه ما این است که اگر دنبال خودروی جوان پسند و اسپرت هستید در رنج قیمت08 تا 90 میلیون تومان سراغ بسترن بروید و بهطور قطع انتخاب درستی اســت اما اگر خودروی خانوادگی جا دار میخواهید لیفان 820 گزینه بهتری اســت. خریداران دو خودرو در ارزیابیهای صورت گرفته از انتخاب خود پشیمان نشدند. چینی است افت قیمت بعد از خرید دارد کپی از خودروی مزدا است به جهت رنگ محدودیت دارد قیمت قطعات آن گران است در سر باالیی عملکرد خیلی خوبی ندارد اما قابل قبول است ارتفــاع آن کم اســت لــذا احتمــال صدمه دیدن خــودرو موقع دست انداز وجود دارد تعداد سیلندر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.