بسترن

Vizhenameh - - News -

مورد استقبال جهانی قرار گرفته است از نظر کیفیت مونتاژ نمره باالیی میگیرد تهویه اتومات دارد تودوزی ترم داخلی دو رنگ است جوان پسند است آپشنهای زیادی دارد فرمانپذیری خودرو عالی است صندلی برقی است خودروی سبکی است که همین امر باعث افزایش شتاب آن میشود صندلیهای راحت دارد مصرف سوخت آن کم است سیستم اخطار دهنده فشار باد الستیک دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.