نقشخاکحاصلخیزدرصادراتخودرو

Vizhenameh - - News -

شــهاب پاکنگــر، فاطمــه تهرانــی / تقریبا تمام کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ما بیمار است و علت اصلی این بیماری هم چیزی جز وابستگی به نفت نیست. یعنی اگر قیمت نفت باال بکشد، به خاطرات صادراتی که داریم، اقتصادمان سرحال میشــود اما تا پایین میکشد زندگی همه مختل میشود. ناگفته نماند در این بین، ما در صادرات یک سری چیز مثل مغزها و عزیزان زحمتکــش در زمینه اختالس پیشــرفتهای چشمگیری داشــتیم ولی در سایر عرصهها آن چنان که باید و شــاید خوب عمل نکردیم. یکی از حوزههایــی که اوضاع صادارت ما در آن خوب نیســت، بخش خودروسازی کشــور است. تیم کارشناسی خودروپالس پس از بررسیهای فراوان به این نتیجه رسید که علت اصلی عدم موفقیت ما در صادرات خودرو، غیر از برجام که مادر همهی بدبختیهاســت، درک پایین کشورهای دیگر از علم اقتصاد اســت. مثًال هرکدام از پارامترهای به روز نبودن تکنولــوژی، پایین بودن کیفیت و باال بودن قیمت تمام شــدهی تولید، مستقًال در کشور ما میتواند یک بازار انحصاری ایجاد کند اما چون کشورهای خارجی چیزی از سازوکارهای بازار جهانی نمیفهمند، از موهبت استفاده از یک خودروی کامًال ایرانی بــا قطعات چینی بیبهره ماندهاند. البته غیر از این مورد، دالیل دیگری نیز وجود دارد که در ادامه نگاهی اجمالی به برخی از آنها خواهیم داشت:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.