ج

Vizhenameh - - News -

اگــر نگاهی گــذرا بــه زندگی در کشــورهای دیگر به خصــوص همین غربیهای خاک بر ســر داشته باشید، متوجه میشــوید که بنیــان خانواده در آنجا خیلی سســت اســت، اما فکر میکنید علت این سست بودن چیست؟ تحقیقات نشان داده که عامل اصلی این اتفاق نامیمون، تنوعطلبی در بین مردم آن کشورهاســت. حاال همین وضعیت در زمینــهی عالقه به خودرو نیز وجود دارد، یعنی این خارجیهای تنوعطلب دوست دارند هر روز یک ماشین جدید زیر پایشان باشــد، در حالیکه مردم مــا پراید مدل 80 را میفروشــند یک 85 میگیرند. باز آن را میفروشــند و یــک 90 میگیرند و کلــی هم از این انتخابها راضی و خوشــحال هستند. قاعدتا تا موقعــی که خارجیها به این سطح از شعور نرسند که یک ماشین را بهعنوان یک وسیلهی نقلیه تا آخر عمر باید انتخاب کننــد، تمایلی به واردات محصوالت باکیفیــت و ماندگار ایرانی وجود نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.