الف

Vizhenameh - - News -

روزی که برادران رایت به جز کریم تصمیم گرفتند وسیلهای بسازند که با آن پرواز کنند، نه تنها هیچکس حرفشان را جدی نگرفت بلکه مورد تمســخر بقیه هم واقع شــدند. اصال آثار بســیاری از هنرمندان و مخترعین، تازه چندین ســال پس از مرگشان درک و مورد ستایش واقع شده است. این حکایت در مورد خودروسازی ما نیز صدق میکند. یعنی خودروســازی ما به سطحی از تولید آوانگارد رسیده اســت که چند ده سال الزم است تا کشورهای دیگر بفهمند چطور میشود یک خودرو مثل پراید ساخت که با صد تا سرعت و بدون بال پــرواز کند؛ یا برای درک مفهوم حذف دســتگاه پخش ماشین صفر کیلومتر مدتهای زیادی زمان الزم اســت؛ درواقع، متخصصین ما با همین یک کار خواســتند بگویند «بگذار موســیقی در مغز تو باشد، نه ماشینی که در آن سواری». قاعدتا این سطح از هنرهای پیشرو در زمینهی طراحی و تولید خودرو، به این زودیها در کشــورهای دیگر درک نخواهد شــد و علیالقاعده رغبتی هم برای واردات این آثار ارزشمند هنری-صنعتی وجود نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.