د

Vizhenameh - - News -

تمام این مواردی که گفتیم به روحیه مردم خارج برمیگشت اما علت اصلی عدم تصاحب بازارهای جهانی توسط خودروهای ایرانی به کارشکنی سیاستمداران خارجی برمیگردد. خارجیها چون شبکهی خبر ندارند، از اخبار روز بیاطالع میمانند و برای همین نمیدانند که چقدر بدبخت و بیچاره هستند. بنابراین، در یک خواب خرگوشی به سر میبرند، به همین دلیل اگر یک روز پای خودروهای ایرانی به آنجا باز شود، متوجه خواهند شد که چقدر بدبختند و ارزش پولشان چقدر پایین است، مثًال میبینند بیام دبلیو با آن همه دبدبه و کبکبه همقیمت ارزانترین خودروی داخلی ما یعنی پراید است. اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد دیگر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.