فراری، سوپرخودروی برقی میسازد

Vizhenameh - - News -

فراری به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان لوکس و الکچری در نظر دارد، یک ســوپرخودروی برقی بسازد. هر چند تسال در بازار خودروهای الکتریکی گوی ســبقت را از همــه ربوده اما خودروســازان بزرگ هم رفتهرفته از خودروهای سوخت فسیلی به خودروهای برقی روی خواهند آورد. «ســرجیو مارچیونه» مدیر اجرایی فراری در این خصوص اعالم کرد: «اگر قرار باشــد یک سوپرخودروی برقی ساخته شود، پس فراری اولین خواهد بود. مردم با آنچه که تســال با یک ســوپرخودرو انجام داد متعجب شدهاند و من فکر میکنم که این کار توسط ما هم شدنی است. » فراری هنوز جزئیات بیشتری در مورد خودروی برقی آینده خود اعالم نکرده، اما تقریبا به طور قطع با خودروهای تسال رقابت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.