موستانگ؛ قدرتمندترین محصول جادهای تاریخ فورد

Vizhenameh - - News -

فورد با انتشــار نخســتین تصاویر از قدرتمندترین محصول جادهای تاریخ خود قصد دارد طرفداران موستانگ را شگفتزده کند. قرار اســت بزودی نسل جدید موستانگ با کاپوتی گیرا، ورودیهای هوای بزرگ در جلو، اسپویلری بزرگ و قدرت باالتر از 700 اســب بخار به عنوان خودروی عضالنی سال 2019 این کمپانی عرضه شود. البته سؤال بزرگ مشتریان موستانگ این است که آیا مدل 2019 به همان چابکی نسل قبلی خواهد بود و آیا میتواند همچنان تمامی رقبای قدرت و سرعت را از میدان به در کند؟ آنچه مسلم است انتظار چند ماهه برای طرفداران این عضالنی آمریکایی کامًال هیجانانگیز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.