چرا اتهام میزنید؟

Vizhenameh - - NEWS -

قطعه ساز وارد كنیم تا صنعت قطعه پیشرفتكند

براساس اســتانداردهای 85 گانه جدید خودرو تولید بســیاری از خودروها طی دو سال آینده متوقف خواهد شد و خودروسازان باید براي تکمیل سبد محصوالت خود بر تولیدات جدید متمرکز شوند. در این شرایط به طور حتم سفارش قطعهسازان هم کاهش پیدا کرده و آنها با مشــکالت جدیتری روبرو خواهند شد. آیا صنعت قطعه برای تولید قطعات خودروهای جدید آمادگی دارد؟ بله این توانایي در صنعت قطعه ســازي کشــور اســت اما باید به این نکته مهم توجه کرد که اجرایی شــدن اســتانداردهاي جدید خودرویي باید در زمان معقول انجام شــود تا در این دوره قطعهســاز به روز شــده و امکان تولید محصوالت جدید را پیدا کند. اگر بخواهند این موضوع را به یکباره انجام دهند مشکالت قطعهسازان تشدیدتر شده و امکان فعالیت آنها در بازار سختتر از گذشته خواهد شد و برخي مجبور به ترك بازار هستند. به اعتقاد من فرصت 3 تا 4 ساله میتواند در این مسیر راهگشا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.