نخستین محصول الکتریکی ولوو در راه است

Vizhenameh - - NEWS -

کمپانــی ولــوو همانطور که پیش از این از برنامههای خود برای تولید محصوالت هیبریدی و الکتریکی خبر داده بود در نظر دارد نخستین خودروی بدون آالیندگی سوئدیها را در سال ۹10۲ عرضه کند. این خودروی الکتریکی یک هاچبک کوپه مانند بر پایه پلتفرم D است که پلتفرم آن بین خودروهای کامپکت ولوو و کمپانی مادر یعنی جیلی مشترک است. هر چند جزئیات زیادی از این طرح منتشر نشده اما گفته میشود نسخههای سطح باالتر آن دارای محدوده حرکتی حدود 500 کیلومتری است. کمپانی ولوو در این خصوص اعالم کرد: »در اواسط فاز توسعهای هستیم و قدمهای رو به جلو را برمیداریم. توسعه یک خودرو نسبت به 5 تا 10 سال پیش کامًال متفاوت است. باید 3 یا ۴ سال پیش از عرضه خودرو کامًال آماده شویم تا محصولی رقابتی تولید کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.