آغاز به کار تاکسی دوچرخه در شهرهای ترکیه

Vizhenameh - - NEWS -

8 مقامات شهری ترکیه به منظور آگاهی بخشی در مورد معضل تغییرات اقلیمی برنامه توســعه تاکســی دوچرخهها را ارائه کردهاند. تاکســی دوچرخه یا ســه چرخه که در برخی از کشورها استفاده میشود مورد توجه مقامات محلی اســتان قرقلرایلی در ترکیه قرار گرفته است. بنابر اعالم مقامات محلی این اســتان برنامه توســعه تاکسی دوچرخهها در راستای برنامه اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. مقامات محلی اســتان »قرقلرایلی« معتقدند استفاده از تاکسی دوچرخهها به جهــت مقابله با گرمــای جهانی، تغییرات اقلیمــی در جهان و کاهش انتشــار کربن مؤثر است. گفته شده این پروژه ۲۶ هزار دالر هزینه دارد و برای مدت یک سال ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.