چهره نسل جدید هیوندای سانتافه آشکار شد

Vizhenameh - - NEWS -

شــرکت هیوندای به تازگی با انتشار نخســتین تصویر گرافیکی نسل جدید هیوندای ســانتافه اعالم کرد این خودرو تا یک ماه دیگر بهطور رســمی معرفی و رونمایی خواهد شــد.با این تصویرها تنها میتوان از جزییــات طراحی نمای جلو و عقب آن مطلع شــد که این کار با هدف آماده ســازی مخاطبــان هیوندا برای مواجهه با طراحی نســل چهارم هیوندای ســانتافه است. پیش از این نسل ســوم هیوندای سانتافه در سال ۲013 میالدی معرفی شد که سپس در شرکت هیوندای در سال ۲017 یک نســخه فیس لیفت با تجهیزات بیشــتر را معرفی کرد. این فیس لیفت زمان بیشتری را در اختیار هیوندای قرار داد تا نسل چهارم سانتافه را مهیای بازار کند. 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.