حراج دومین مکالرن برای کمک به خیریه!

Vizhenameh - - NEWS -

10 هنوز مدت زیادی از حراج آخرین نســخه مک الرن ِســنا با قیمت 2/67 میلیون دالر نگذشته اســت که اعالم شده یک مکالرن دیگر با هدف خیریه به حراج گذاشــته شــده اســت. این خودرو یکی از سفارشیترین نسخههای 720S است که دارای رنگ قرمز و تجهیزات ویژه بخش سفارشی مکالرن است. این کوپه منحصربهفرد بریتانیایی با قیمت 650 هزار دالر بهفروش رفته که بهای قابلتوجهی است، زیرا نسخه استاندارد 720S در آمریکا بهای 290 هزار دالری دارد. تمامی عواید حاصل از فروش این خودرو صرف مؤسسه کودکان و آموزش ناپل خواهد شــد. این مؤسسه از زمان تأسیس تاکنون بیش از 671میلیون دالر را صرف کمک به بیش از 200 هزار کودک کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.