هاچبک کرهای در ایستگاه دوم

نگاهی به نسل جدید هیوندای والستر

Vizhenameh - - NEWS -

هیوندای پس از توقف تولید نســل پیشین والستر برای تولید دوباره آن مردد بود؛ والســتر هرچند خاص است اما آنقدر پرفروش نیست که تولید یک نســل کامًال جدید از آن برای هیوندای بهصرفه باشد. مهندســان هیوندای اما راهحل دیگری را در پیش گرفتند و نســل جدید والســتر را بر روی پلتفرم نسل پیشین (که البته آنهم از کیا

ĞĞĚ قرض گرفته شــده بود) ســاختند تا به ایــن ترتیب هرچند والســتر 2018 یک خودروی جدید به نظر میرســد اما شاسی آن مشابه نسل پیشین باشد و بیشتر میتوان آن را یک فیسلیفت کامل دانست که البته تغییراتی در قوای محرکه و سیستم تعلیق و امکانات هم در آن دیده میشود. با این حساب والستر هنوز هم در یک سمت دو در دارد که سرنشــینان راحتتر بتوانند ســوار شوند اما در سمت راننده یک در دارد تا به قول هیوندای ریسک پیاده شدن سرنشین و تصادف با خودروهای عبوری کاهش پیدا کند.

امکانات و قیمت

هیوندای در زمینه امکانات رفاهی و ایمنی این خودرو دست و دلباز عمل کرده اســت و بسته به مدل خودرو میتوانید امکاناتی نظیر سیســتم صوتی اینفینیتــی، چراغهای اتوماتیک، چراغهای جلو و عقب >، رینگهای 81اینچی اسپرت، سیستم هشــدار نقاط کور، سیستم رانندگی بین خطوط، ســانروف عریض، کروز کنترل هوشمند و ... را در اختیار داشــته باشــید. قیمت این خودرو هنوز بهصورت رسمی اعالم نشده است چراکه هنوز به بسیاری از بازارهای جهانی نرسیده اما بر اســاس نسل پیشین میتوان گفت والستر قیمتی کمتر از 51هزار دالر در مدلهای پایه خواهد داشت که قیمت مناسبی است.

وقتی هیوندای در ســال 2007 از یک خودروی هاچبک با ســه در کناری رونمایی کرد خیلیها فکر میکردند این یک شوخی از سوی هیوندای است. نظرات بازدیدکنندگان از این خودرو متفاوت بود اما هیوندای جســارت کافی بــرای تولید آن را داشت و به این ترتیب نسل اول والستر در...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.