یک تویوتا قهرمان

Vizhenameh - - NEWS -

تویوتا برای نخســتین بار این خودرو را در ســال 1966 وارد رقابتهای داخلی ژاپن کرد و 2000GT توانســت مقام سوم را به دست آورد. پس از آن مقام نخست رقابتهای 24 ساعته ژاپن نشان داد تویوتا توانســته خودرویی قابل اعتماد بسازد. این خودرو حتی توانست نظر کارول شلبی افسانهای را هم به خود جلب کند. شــلبی با تویوتا برای کار بر روی 2000GT به توافق رســید و در ســال 1967 کار را بر روی پروژه آغاز کرد. تویوتاهای تقویت شده شلبی درنهایت توانست در میان بزرگان، مقام چهارم فصل 1968 رقابتهای 6&&$ آمریکا را به دست آورد که موفقیت بزرگی برای این تیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.