یک تویوتا رکوردشکن

Vizhenameh - - NEWS -

اما شــاید مهمتــر از تمام اینهــا رقابتهــای اتومبیلرانی، رکوردشکنی تاریخی 2000GT باشد که در سال 1966 رخ داد. در این سال تویوتا این خودرو را به پیست Yatabe ژاپن برد تا در یک رکوردگیری نفسگیر 72 ســاعته شرکت دهد و درنهایت 2000*7 توانســت 16 رکورد سرعت بینالمللی را بشکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.