دور ماندن از عشق

Vizhenameh - - News - ریحانه دوستدار

از کســی کــه دوســتش داریــد دور هســتید و ایــن بســیاری از ســادهترین شکلهای ارتباطــی را برایتان غیر قابل دســترس میکند. روزهــای زیــادی از احســاس تنهایــی و دوری غمگیــن میشــوید، معمولیترین شــکلهای یــک رابطــه مثــل خــوردن یــک شــام دونفــره، حرف زدن درباره احساســات لحظــهای، باهم قــدم زدم، نــوازش و بســیاری از حسهــا را از دست میدهید و این سخت است. اما آیا هیچ کاری بــرای حفظ هیجان این رابطه نمیشــود انجام داد؟

پیشگیری از تنش

برای اینکه درک بهتری از موقعیت همســرتان داشــته باشــید بایــد زمــان کار و اســتراحتش را بدانیــد وهر تمــاس تلفنی یا فرســتادن پیامک باید با موقعیت خودتان و همســرتان متناسب باشــد. یــک تمــاس تلفنــی بیموقــع، زمانــی کــه همســرتان مشــغول درس خوانــدن یــا کار کــردن اســت میتواند باعــث تنــش و درگیری شــود.رویدادهای کاری یا درســی همسســرتان را به یاد داشــته باشــید مثــالً امتحانهای میان تــرم یــا ســفرهای کاری مهــم و مالقاتهــا و مصاحبههــای کاری همســرتان را فرامــوش نکنید.اگــر شــما و همســرتان اختــالف زمانــی دارید باید ساعت دقیق این برنامهها را بدانید.

ارتباط مجازی را حفظ کنید

اگــر در شــبکههای اجتماعــی عضــو هســتید، نوشتن یک یادداشت برای همسرتان، گذاشتن یک عکس مشــترک روی صفحه شخصیتان، تگ کردن و سهیم کردن همسرتان در مطالبی که خواندهاید یا ترانهای که شنیدهاید برای ابراز توجه و دوستی کافی است.

رو راست باشید

دربــاره ترسهــا، نگرانیهــا، احســاس عــدم امنیــت، حســادتها و هراحســاس دیگــری که به این ارتباط مربوط اســت با هم حرف بزنید. اگر بخواهید چیزی را از همســرتان پنهان کنید، رازهــا زود یا دیر فاش میشــوند و ارتباطتان را خراب خواهند کرد. همــه چیز را برای خودتان نگه ندارید. راحت حرف بزنید و صادقانه رفتار کنید. همســرتان باید احساسات شما را بداند و اگر میتواند حمایت کند. مشکالت را در همان مراحل اولیــه حل کنید پیش از آنکه خیلی دیر شود .

دیدارها را تازه کنید

دیدار، یک اتفاق مهم در رابطههای دور است! بعــد از مدتهــا دوری و غیبــت و بیخبــری باالخــره شــما یکدیگــر را میبینیــد تــا تمــام جزئیــات یــک رابطه احساســی را تجربــه کنید. بوســیدن، گرفتن دســتها و آغوش برای شما مهم و ارزشــمند است در حالی که همه زوجها ایــن روابط را عادی کردهانــد. یک دیدار بعد از مدتها دوری همه چیز را برای شــما پروانهای میکند .

افراط نکنید

چــون از هــم دور هســتید نباید رابطــه را از حد خــارج کنید. تالش بیــش از اندازه بــرای ایجاد ارتباط و معاشــرت هیــچ نتیجه مثبتــی ندارد. واقعــاً نیــازی نیســت کــه 12 ســاعت در روز را مشــغول حفظ این ارتباط باشــید. ارتباط از راه دور نیازی به رصد کــردن همه لحظات زندگی شــریک زندگیتــان ندارد تــا این فاصلــه کمتر احســاس شــود. افــراط و تفریــط همــه چیــز را خراب میکند. روی خط تعادل پیش بروید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.