طراحی ورودی خانه

Vizhenameh - - News - گلنوشنصیری

آیــا شــما هــم در قســمت ورودی خانــه محلی خــاص بــرای گذاشــتن کتهــا، کفشهــا و کلیدهایتــان داریــد؟ اگــر اینطــور نیســت بهتر اســت ســریعتر بــه فکــر آن بیفتیــد. اختصاص مکانی خاص برای قرار دادن وسایل در ورودی خانــه، پیــدا کــردن و اســتفاده از ایــن لــوازم را آســانتر میســازد. برای این کار کافی است یک میز یا جا کفشــی داشــته باشــید. میتوانید روی آن چند ســبد یــا ظرف کوچک بــرای قرار دادن کیف و عینک و اشــیای کوچک دیگر قرار دهید. همچنیــن چنــد آویــز بــه دیــوار وصــل کنیــد تا لباسهــای هــر روزه را بــه آن بیاویزیــد. در این مطلب به شما چند روش خالقانه و ساده برای زیباتر کردن این فضا نشان میدهیم. بــرای آنکــه فضا بــا شــخصیت شــما همخوان باشــد تصاویــر مــورد عالقهتــان را قــاب کنیــد و در راهــروی ورودی آویــزان کنیــد. همچنیــن میتوانیــد روی میــز چنــد مجســمه کوچــک یا گلدان و شمع قرار دهید. بــرای متفاوتتر شــدن فضــا میتوانید به جای میز از یک نیمکت چوبی ســاده اســتفاده کنید. کفشها را زیر آن قرار دهید و برای پوشیدنشان براحتــی روی نیمکــت بنشــینید. آویزهــا را در گوشــهای از نیمکــت و در ارتفــاع باالیــی نصب کنیــد و چنــد ظــرف یــا المــان دکوراتیــو هم در دو ســر آن قرار دهید. بــرای آنکه فضا جذابتر شــود چند گلــدان طبیعــی نیز در این قســمت قــرار دهیــد. بدیــن ترتیــب بــه محــض ورود به خانــه حــس ســرزندگی طبیعــت بــه شــما القا خواهد شد. از استفاده از آینه غافل نشوید! اکثر افراد دوســت دارند هنگام خارج شــدن از خانه خــود را در آینــه دیده و از مرتب و آراســته بودن ظاهرشان مطمئن شــوند. آینه عالوه بر کارکرد مهــماش، میتوانــد نقــش تزئینــی نیز داشــته باشد. بنابراین در انتخاب آن دقت کنید. بــرای آنکــه فضا ســبکتر و دلبازتر بــه نظر آید میتوانیــد بــه جــای اســتفاده از میــز، تنهــا یک طبقه قفســه ســاده در ارتفاع دلخواهتان نصب کنیــد. وســایل را روی آن بچینیــد و اگــر ارتفــاع نســبتاً باالیی دارد حتی میتوانید آویز لباسها را زیــر آن تعبیــه کنید. چنانچــه فضای کافی در اختیــار داریــد، در کنــار میز یا جا کفشــی دم در، یــک صندلــی کم ارتفــاع بگذارید تا پوشــیدن و در آوردن کفشهــا راحتتــر شــود. روی مبــل کوســن نگذاریــد امــا پارچههــای قــالب دوزی میتوانند آن را زیباتر سازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.