نکاتی درباره استفاده از روغن آرگان

Vizhenameh - - News -

آرگان درختــی اســت کــه از گیاهــان بومــی مراکــش بــه شــمار مــیرود. روغــن آرگان از هسته میوه این درخت اســتخراج میشود و عمومــاً در محصوالت آرایشــی، بخصوص محصــوالت مرتبط بــا مــو اســتفاده دارد . روغن آرگان را میتوان بــرای نرم کردن موها، برطرف کردن وز مو و همچنین جلوگیری از مو خــوره به کار برد، اما بــه هنگام اســتفاده از آن باید این نکات را در نظر داشت :

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.