استفاده از مبلمان کم ارتفاع در طراحی داخلی

Vizhenameh - - News -

اگــر کمــی دقــت کــرده باشــید حتمــاً دیدهایــد کــه دکوراســیون اغلــب منــازل از الگــوی پایــهای تقریباً مشــابهی پیروی میکنند. اما راههای بسیاری وجود دارد کــه فضایی به کلی متفاوت در خانه ایجاد کرد. اســتفاده از مبلمان کم ارتفاع یکی از این راههاست. هرچند این ســبک از دکوراسیون بیشتر در فضاهای محلی دیده میشــود اما میتوان آن را در خانههای شــهری امروزی نیز بــه کار برد. ایــن مطلب به چند روش بــرای طراحی فضاهای متفــاوت خانه به این سبک اشاره خواهد کرد .

اتــاق نشــیمن: در اتــاق نشــیمن از یــک مبل راحتی بــزرگ با ارتفــاع کم اســتفاده کنید. مبل و میــز جلوی آن وقتی ارتفــاع کمی دارند فضا را خودمانیتر و آرامتر میسازند .

میــز کار و مطالعــه : اخیــراً کار کــردن از خانه و داشتن میزی مختص آن بسیار رایج شده است. اســتفاده از میــز و صندلی با ارتفــاع کم، فضایی لــذت بخشتر بــرای کار در خانه ایجــاد میکند. فراموش نکنید مبلمان باید استانداردهای الزم را رعایت کرده باشد .

میز پذیرایی : میز کوتاه و نشستن روی زمین ســبک اتاق ناهارخوری ژاپنی است که بسیار محبوب شــده اســت . اســتفاده از این ســبک برای میــز ناهارخــوری ممکن اســت چندان رسمی و مناســب نباشــد . اما چنانچه فضای کافی دارید میتوانید گوشــهای را به این روش بچینید و برای پذیرایی از دوســتان صمیمیتر از آن استفاده کنید .

اتاق خواب : تختهای کم ارتفاع این روزها در طراحی داخلی بســیار اســتفاده میشوند چرا که فضا را آرامتر جلوه میدهند. در یک اتاق خواب کوچک تختــی با ارتفاع کم محیط را بزرگتر نیز نشان خواهد داد . همچنین اگر فضای کمی دارید باید پــا تختی کوچکــی انتخاب کنید. اگــر مایلید میتــوان این المــان را حذف کــرده و به جای آن یک چراغ در ارتفاع تخت آویزان کرد.

اتــاق کــودکان: بچههــا عاشــق بــازی روی زمیناند . برای همین این نوع مبلمان برای اتاق کودک بسیار مناسب است. همچنین استفاده از تنها چند کوســن و یک قالیچه بــرای اختصاص دادن فضایی خاص بــه کودکان ایدهای جالب و دلنشــین اســت که میتواند در هر نقطه از خانه استفاده شود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.