خواصدمنوشها برای پوست

Vizhenameh - - News -

نوشــیدن دمنــوش یکــی از مؤثرتریــن راههای حفــظ ســالمت پوســت اســت. انــواع چــای و دمنــوش، سرشــار از آمینواســیدها، آنتیاکســیدانها و ویتامینهایی هستند که به حفظ سالمت ســلولهای پوســتی، جلوگیری از پیر شــدن آنها و همچنین تولید کالژن کمک میکننــد . در ادامه تعــدادی از این دمنوشها و خواصشان را به شما معرفی خواهیم کرد . چایسبز

چای ســبز از برگهای مسنتر همان گیاه چای سفید به دست میآید و تأثیری متفاوت بر پوست دارد . چای سبز تورم پوست را کاهش میدهد . همچنین در محافظت از پوســت در برابر اشعه فرابنفش آفتاب مؤثر است . عالوه بــر این چای ســبز حــاوی نوعی آنتی اکســیدان اســت که برای رفع خشکی پوست بسیار کارآمد است .

زنجبیللیمو

این دمنوش نیز سرشــار از ویتامینهایی اســت که موجب حفظ شــادابی پوســت میشود . همچنین زنجبیــل دارای مــواد آنتــی باکتــری اســت کــه از عفونتهای پوستی جلوگیری میکند .

بابونه

دمنــوش بابونــه بیشــتر بــرای کمــک بــه خواب شناخته شده است و درواقع همان تأثیر آرامش بخش را بر پوســت نیــز میگذارد. ایــن دمنوش برای برطرف کردن جوشهای ناشی از استرس و کاهش تورم پوست توصیه میشود.

چایماچا

ایــن چای ژاپنــی که امــروزه همه جــا محبوبیت پیدا کرده حاوی موادی اســت که به ســم زدایی از پوســت کمک میکند. عالوه بــر این در درمان عفونتهای باکتریایی پوست نیز مؤثر است .

چایسفید

چای سفید از برگهای بسیار جوان گیاه بهدست میآید و بیشــترین میزان آنتی اکسیدان را دارد. به همین دلیل برای جوان و شــاداب نگه داشتن پوســت و جلوگیری از شکســتن بافت کالژنی آن مفید است .

نعناع

این دمنــوش برای درمان جوشهــای هورمونی مناســب اســت. نعنــاع بــه تــوازن هورمونهــا و کاهــش تولیــد چربــی اضافــه در پوســت کمــک میکند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.