اعتبــار وام اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار/

Vizhenameh - - News -

اعطــای وامهای اشــتغال زنان سرپرســت خانــوار همچنــان ادامــه دارد . انوشــیروان محســنی بندپــی، رئیــس ســازمان بهزیستی کشور گفت: «اعتبارات زنان سرپرست خانوار نسبت به سال 94 و 95 ، کاهش پیدا نکرده اســت. وامهای اشــتغال برای این زنان که تحت پوشــش سازمان بهزیستی هســتند مانند قبل در بودجه سال آینده برقرار خواهد بود. در سالهای گذشته از محل اعتبارات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بودجهای برای زنان سرپرست خانــوار وجــود داشــت کــه اکنــون ایــن اعتبــار در بودجه بهزیستی قرار گرفته است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.