تکذیــب ممنوعیــت عکســبرداری از ورزش زنــان/

Vizhenameh - - News -

عکســبرداری از ورزش زنــان ممنــوع نیســت.مازیار ناظمــی رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت ورزش و جوانــان گفت «: توجه به ورزش زنان و قهرمانان بانوی ایران زمین از جمله راهبردهــای مهــم ورزش در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم بــوده و خواهــد بود . هماهنگــی و همکاری خــوب و فنــی بیــن بخشهــای مختلــف وزارتخانــه برای فعالیت رســانهای خانمهای فعال رســانههای رسمی وجود دارد و ممنوعیتی برای عکاسان معرفی شــده و مــورد تأیید رســانههای کشــور به هیــچ عنوان وجود ندارد».پیــش از این خبری مبنی بر ممنوعیت عکسبرداری از ورزش زنان منتشر شده بود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.