اصــالح قوانیــن زنانــه با نظــر مراجــع دینــی/

Vizhenameh - - News -

با مراجــع دینی برای حفظ حقــوق زنــان و اصــالح برخــی قوانیــن رایزنــی شــده اســت. بــه گفتــه معــاون امــور زنان و خانــواده رئیس جمهــوری در همین چارچوب برخی از مفاد قانونی اصالح شده اســت . معصومه ابتکار گفته اســت : « بــرای بهبود قوانیــن کنونــی و جــاری در چارچــوب شــریعت و قوانین اسالمی اقداماتی صورت گرفته است، البته پیشــبرد این موضوع نیازمند انجــام گفتوگوهای زیادی اســت. در حال حاضر در حوزههای علمیه، گفت و گو در مورد مباحث حقوقی و قانونی در این زمینه وجود دارد و تالش میشود تا موانعی که در راستای بهبود قوانین وجود دارد برطرف شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.