مصــرف «گل» بین زنــان/!

Vizhenameh - - News -

مصــرف ماده روانگــردان «گل» بیــن دختــران بیشــتر شــده اســت . این خبــر را ســاره محمــدی مشــاور امــور زنــان وزیــر بهداشــت اعالم کــرد و گفت: «آســیبهای اجتماعی در بین دختران و زنــان رو به افزایش اســت. یکی از این آســیبها رو آوردن آنــان بــه ســیگار، قلیــان و مــواد مخدر اســت و مصــرف مواد صنعتــی و روانگردان بین دختران بیشتر شده است که آسیب آن به مراتب بیشــتر از مــواد مخدر ســنتی است . متأســفانه در ســنین نوجوانی و جوانی و در بین قشر دانشجو و تحصیلکرده هم این نوع آســیبهای اجتماعی در بین دختران دیده میشود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.