اقداماتبینالمللی

Vizhenameh - - News -

- نشســت کمیتــه راهبــری برنامــه مشــترک ایــران و ژاپــن درطــرح گفــت وگــو بــا خــط مشــی پیرامون توانمندسازی زنان ایران و ژاپن هند تهیه و امضای تفاهمنامه همکاری با وزارت زنان و کودکان جمهوری - تهیه برنامه اجرایی تفاهمنامه مشترک با سوئد درایجادصلحومقابلهباتخریبمحیطزیست نشست تخصصی بین المللی نقش زنان و خانواده - نشست تخصصی بین المللی کودک و صلح - شــرکت معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنان و خانــواده در اجــاس رهبــران سیاســی زن جهــان در ایسلند،ماقاتبارئیسجمهوریکشورهایایسلند، استونی، کرواسی، نخست وزیر و وزیر خارجه ایسلند بانکوک شرکت نماینده ایران در کنفرانس منطقه ای زنان و آینده اشتغال در بانکوکشرکتنمایندهایراندراجاسعالیرتبهپیشنشست شصت و دومین کمیسیون مقام زن در خانواده راه انــدازی بخــش انگلیســی ســایت معاونــت رئیسجمهوری در امور زنان و - ماقــات هــای دوجانبــه معاون رئیــس جمهوری بــا مقامات خارجــی و بین المللــی از جمله معاون دبیــرکل ســازمان ملــل و مدیــر اجرایــی اســکاپ، دبیــرکل اتحادیه همــکاری های منطقه ای حاشــیه اقیانــوس هند، رئیس کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا و سفیران کشورهای مختلف.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.