اقداماتآموزشی برایارتقایوضعیتزنانوخانواده

Vizhenameh - - News -

- امضــای تفاهمنامــه بــا مرکــز آمــوزش مدیریت دولتی برای آموزش ارتقای وضعیت زنان شــاغل به سطوح مدیریتی - امضــای موافقتنامــه بــا نهضت ســواد آمــوزی با موضــوع حمایــت از توســعه ســواد آمــوزی زنان و دختران روستایی و عشایری - اجــرای طــرح ملــی ترویــج فرهنــگ تولیــد و مصــرف محصــوالت ســالم و اســتاندارد بــا تأکیــد بــر توانمندســازی جوامــع محلــی، از طریــق برگــزاری کارگاه آموزشــی بــرای 990 نفــر از زنــان روســتایی، تســهیلگران کشــاورزی، زنــان عضــو ســازمانهای مــردم نهــاد و کارآفرینــان حوزه کشاورزی - آموزش و ارائه خدمات مشاوره تخصصی توسط کارشناســان خبــره حداقــل بــه میــزان 3840 نفــر ساعت به شــرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی و ارائــه خدمــات مشــاوره تخصصــی و نظــارت فرآینــدی بــرای 600 زن تولیــد کننــده و کارآفریــن در حــوزه کشــاورزی توســط کارشناســان وزارت جهاد کشاورزی - اجرای طرح ملی توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعــی زنــان و خانواده ها از طریــق توان افزایی 784 نفــر از اعضــای تشــکلهای اجتمــاع محــور بــه عنــوان تســهیلگر و آموزشــگر محلــی در حــوزه تابآوری اجتماعی و افزایش تاب آوری اجتماعی 93هــزارو439 نفر از اعضای خانــواده ها در مقابل آســیب هــای اجتماعــی، تعارضــات خانوادگــی و توســعه مشــارکت آنــان در امــور شــهری، ارتقــای فرهنگ شهرنشــینی و کنترل آســیب ها و مدیریت امور محلی - حمایت از پوشش تحصیلی 3466 نفر از دختران محــروم و نیازمند بازمانــده از تحصیل در پایههای اول تا ششم دبستان در 10 استان کشور - ارائــه آمــوزش حقــوق و مســئولیت هــای فردی، خانوادگــی و اجتماعــی بــه 94هزارو251 نفــر از دانش آموزان دختر و پســر متوسطه دوم، اولیای دانش آموزان و مربیان مدارس در همه استانهای کشور - حمایــت از ســوادآموزی 3000 نفــر از زنــان و دختران روســتایی و عشایری در 9 استان کشور - طراحــی و آغاز گفــت وگوی بین نسلی میان نسل انقاب و متولدان دهــه هــای 70 و 80 بــه منظــور تدویــن و ارائــه الگــوی گفت وگوی بین نسلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.