روشهای جلوگیری ازانتقال عفونت در زنان باردار

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

زنــان بــاردار مثــل همــه بزرگســاالن و کــودکان، در معــرض خطــر ابتــال بــه عفونتهــای ویروســی و باکتریایــی هســتند. عفونتهــا در دوران بارداری یک نگرانی خاص اند چرا که برخی از عفونتها در زنان باردار شــدیدتر و ممکن اســت به جنین یا نوزاد آسیب برسانند. با این حال، میتوانید اقداماتی را برای کاهش احتمــال ابتال به بیماری بالقوه مضــر در دوران بــارداری انجام دهید. اقدامات زیــر میتواند به کاهش احتمال قرار گرفتن در معرض عفونتهایی که شناخته شــدهاند و باعــث ایجــاد مشــکالت در دوران بــارداری میشود کمک کند.

بهداشــت - شیوههای بهداشــتی خوب مانند شستن دســتهای مکــرر و جلوگیــری از تمــاس بــا بــزاق فــرد دیگری از طریق غذاهای مشترک، نوشیدنیها یا ظروف، میتواند احتمال ابتال به بیماریهای بالقوه مضر شما را کاهش دهد. بهداشــت خوب برای زنان بــاردار که بچههای کوچک دارنــد یا بــا آنها کار میکننــد، بویــژه در مراکز مراقبت روزانــه یــا مــدارس، بســیار مهــم اســت. بعضــی از عفونتهای مضر خطرناک مانند ویروس سیتومگال، در کودکان جوانتر شایع است.

شستندست- شستوشوی دست یک راه ضروری و بسیار مؤثر برای جلوگیری از گسترش عفونت است.

احتیاطهایغذایی-بهطورخاص،محصوالتساخته شده از شیر غیر پاستوریزه، خمیر کوکی خام، گوشت خام یــا صدفها، آب میوه غیرپاســتوریزه وغذاهــای دریایی میتواند حاوی باکتری باشــد که برای زنــان باردار مضر است.

بیماریهــای ناشــی از حشــرات - زنــان بــاردار بایــد اقدامــات احتیاطــی را انجــام دهنــد تــا خطــر ابتال به عفونتهای ناشــی از نیش پشه (مثالً ماالریا، ویروس )Zika را کاهــش دهــد. گــزش پشــهها را میتــوان بــا پوشیدن لباسهای محافظ و استفاده از دافع حشرات مبتنی بر T کی(DEE نوع اســپری حشره کش)وعدم خــروج از منزل هنــگام غــروب آفتاب وســپیده دم به حد اقل رساند.

ســفر - اجتنــاب از ســفر به مکانهای پــر خطر، یک راه بــرای بــه حداقل رســاندن احتمال ابتــال به برخی بیماریهــای عفونــی مانند ماالریا، تــب زرد و ویروس Zika است.

ایمنســازی –تکمیــل واکسیناســیون مــادر قبــل از حاملگــی و ســایر اعضــای خانــواده در کاهــش انتقال عفونت مهم است.

بیماریهــای منتقلــه حیوانــات - زنــان بــاردار بــا برنامهریــزی بارداری باید از تماس با تمام جوندگان و فضوالت آنها خودداری کنند و نباید تغییر جعبههای بستر گربه را انجام دهند(یا باید در هنگام تغییر جعبه بستردستکشبپوشند). چندین بیماری عفونی میتواند مشکالتی را در دوران بارداری ایجادکند.درحالحاضراینبیماریهابایک واکسنقابلپیشگیرینیستند.اینعفونتهاباتمرین کردن بهداشــت خوب و اجتناب از تماس مســتقیم با افراد آلوده، کمتر میشــود (گرچه این ممکن است در برخی موارد دشوار باشد). این بیماریهای عفونی عبارتند از: ‪Parvovirus 9۱B‬ (بیمــاری پنجــم) -عفونــت ســیتومگالوویروس (VMC)-توکسوپالســموز- Listeria لیستریا-استرپتوکوک گروه -B تبخال تناسلی-VIH (ایدز) با رعایت موارد ذکر شده میتوان از انتقال عفونتها به مادران باردار کاســت و از بروز عوارض در مادر و جنین جلوگیریکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.