چون از گذشته دلگیریم مدام دنبال بهانهایم

Vizhenameh - - News - نسرین صفری روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

در ایــن دو ســال زندگی مشــترک، ذرهای رنگ خوشــبختی ندیــدم. از فــردای روز نامزدی سرمسائل مختلف با یکدیگر مشکل داشتیم و تنشهای زیادی را به خاطر خواستههای بجا و نا بجای خانواده هایمان متحمل شــدهایم که اثرات منفی آنها هنوز بر زندگیمان سایه میافکند، هنوز همسرم حرفهای تند پدرم در شب عروسی و یا به هنگام تهیه منزل بر سرم میکوبد البته من هم چنین میکنم. همسرم ذاتاً مرد بدی نیست اما اخالق منفی بســیاری چون عصبی بودن و داد فریــاد کردن، بیمحبت و بیتوجهی کــردن ...و دارد.در شــب خواســتگاری به دروغ وعده خرید داده بودند اما بعدها مرا مجبور به اجاره نشــینی کردند و هربار یاد این مســأله میافتم اذیت میشــوم. وقتــی به رفتارهایش فکر میکنم از زندگــی با او بشــدت ناامید و دلســرد میشــوم و به جدایی فکر میکنــم، البته بگویم به خاطر لجبازی با یکدیگر سر هیچ موضوعی تفاهم نداریم و به انتظارات همدیگر اهمیت نمیدهیملطفاًمراراهنماییکنید. از افکار منفی اجتناب کنید/از نوشــته تان مشــخص هســت که مدام احســاس ندامت و پشــیمانی میکنید، خــود را فرد بدبختــی میپندارید که زیر بــار قرض رفتــه ...و یادتان باشــد تــا زمانــی که اجازه دهیــد هیجانتان بر شــما غالب شــوند قطعاً افــکار بیهودهای پرورش خواهید داد که به رفتارهای ناموجه منتهی خواهند شد. هیجانات شما فکر تان را میســازد و فکرتان، رفتارتان را،با این مثال متوجه این ســیر میشــوید: شــما به خاطر نزدیک شــدن به وقت پرداخت اقســاط، خشــمگین میشــوید(هیجان) بر این حسب، گمان میکنید اگر ازدواج نمیکردید همه چی خوب بود(افکار منفی)حال این فکر آنقدر آزاردهنده و نگران کننده میشود که افکار منفی دیگری را نیز با خود پیش میآورد مثل اینکه این مرد هم ناســازگار اســت، با من مدارا نمیکند، داد و بیداد میکند ...و به این ترتیب یک فکر منفی تان را صد فکر منفی میکنید و بر شــدت هیجان خشــم اولیه تان اضافه مینمایید و در نهایت بواسطه همین هیجانها و تفکرات، ممکن است مرتکب رفتارهــای نامناســبی شــوید که شــرایط را بدتر و وخیم تر کنــد. بــرای دوری از هیجانات و تفکــرات منفی توصیه میکنم در درجه اول با یک روان شــناس در ارتباط باشــید و در دومین گام از تکنیک توجه برگردانی اســتفاده کنید. هر زمان فکر منفی ســراغ تان آمد موقعیت تان را سریعاً تغییر دهید اجازه ندهید زنجیره افکار شما به همان طریقی که در باال گفته شد، بافته شود. با همســرتان گفتوگو کنید/ اگر اندک عالقهای به زندگی مشــترک تان دارید، بهتر اســت دســت از رفتارهــای کودکانه خــود بردارید و به مانند یک بزرگســال با حقیقت مشــکالت زندگی تان مواجه شوید، بیشک با چسبیدن به گذشته و یا بهانهجویی و سرزنش بیامان امروز نه تنها راه به جایی نخواهید برد بلکه ادامه مسیر زندگی تان را بغرنجتر خواهید کرد. انتظارات خودتان را بیان کنید و خواســتههای همســرتان را بشــنوید ســپس برای برطرف کــردن هر خواســتهای نظــرات خود را بیان کنیــد و آنگاه روی نظری که متفق القول شــدید قرارداد ببندید، خود و همسرتان را موظف به انجام بدانید. با هم قرار بگذارید اگر جایی از قرارداد تخطی کردید بدون اینکه ابراز یأس کنید و یا همدیگر را متهم کنید فقط به هم گوشزد کنید که قرارتان چه بوده است چه بسا ترک عادت بسیار سخت است و شما تا زمانی که به رفتار جدید خو نگرفته اید گاه بر حسب همان عادت پیشین تان عمل خواهید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.