ترس از تعهد در همسری

Vizhenameh - - News - ریحانه دوستدار

«تــرس از تعهــد» بــرای خیلیها عبارت آشــنایی اســت. شــما بارهــا دربــاره ایــن موضــوع در رســانهها شــنیدهاید و شــاید ایــن بهترین بیانی باشــد که بتواند احســاس شما را وقتی از شــروع یا حفــظ رابطه حــرف میزنید توصیف کند. خیلی وقتهــا این همان چیزی اســت کــه مانــع حفظ یــک رابطــه عاطفــی یا زناشوییتان میشود. برخــی از افــراد فوبیــای تعهد دارنــد. آنها فکر میکننــد رابطــه باعــث میشــود گیــر بیفتند و آزادی عملشــان را از دســت بدهنــد. تــرس از تعهــد ممکــن اســت یــک احســاس عــدم اطمینان ضعیف باشــد یا به طور کلی وحشت از رابطه ایجاد کند. چه چیزی پشــت ماجرا است؟/ ترس از تعهد ناشــی از این اســت کــه فکــر میکنید بــا وجود تعهــد چیــزی را از دســت خواهیــد داد. تــرس از تعهــد بهخاطــر ترس عمیق از دســت دادن امکانــات، آزادیهــا و موقعیتهاســت امــا در ایــن میــان یــک نکته مهــم وجــود دارد؛ هر تصمیم و انتخابی در زندگی مستلزم از دست دادن برخــی از چیزهــای مرتبــط با آن اســت. مهــم نیســت کــه شــما چــه میکنید، همیشــه نوع دیگری از زندگی وجود دارد که شــما آن را تجربه نکردهاید. اغلب کسانی که چنین ترسی دارند در تصمیمگیری برای انتخاب کار، ســفر یا رفتن به یک رستوران نیز مشکل دارند. تــرس از آنچه بــه آن نیاز دارید/ تــرس از تعهد باعــث میشــود شــما به هیــچ وجــه در رابطه عاطفی و زناشــویی خود احساس صمیمیت و امنیت نکنید. یک رابطــه طوالنی مدت قطعاً نیاز به صمیمیت و احســاس امنیــت دارد و با وجــود اینکه هر آدمی بشــدت به چنین چیزی در زندگیاش نیاز دارد اما شــما بهخاطر ترس شدید از آن اجتناب میکنید. از سوی دیگر این نگرانی اغلب به این دلیل اســت که احســاس میکنید اگر همســر و شریک زندگیتان شما را تــرک کند یا آینــده رابطهتان بــه همین خوبی پیــش نرود زمــان و انرژی و عواطفــی که خرج آن کردهاید عمالً به هدر رفته است. گاهی هم تجربه شکســتهای گذشــته یــا تجربه طالق و جدایی والدین چنین ترسی را ایجاد میکند. عواقب ناشــی از ترس/ اما زندگــی بدون هیچ تعهــدی خطــرات و عواقــب خــودش را دارد. ایــن باعــث میشــود حتــی بــا وجــود رابطــه بشــدت احســاس تنهایی کنید و رابطهای را که میتوانســت عالی پیش برود از دســت بدهید. این حتی برای شــریک زندگیتــان نیز عواقب بدی خواهد داشت چرا که او دلیل بیعالقگی شــما بــرای حفــظ رابطــه را در خــودش جستوجو میکند و آن را ناشی از ضعف خود تصور میکند. روابــط دســت نیافتنــی/ خیلــی از افــرادی کــه از تعهــد میترســند همــواره دنبــال آدمــی دســتنیافتنی هســتند. آنهــا همــواره در جستوجوی کسی هستند که به آن نمیرسند یا همیشــه به این فکر میکننــد که آدم بهتری بجز کســی که بــا او زندگی میکننــد وجود دارد کــه بایــد او را پیــدا کنند. بــه همین دلیــل آنها عمــالً در رابطــه خــود بــه جایــی نمیرســند. تنهــا نتیجــه ایــن تــرس، احســاس درماندگی و بیپناهــی اســت؛ شــما هرگــز از رابطــه لذت نمیبریــد، بیقــرار هســتید و امیــدی به حفظ رابطه ندارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.