اشتباه های رایج در تشویق کردن کودکان

Vizhenameh - - News -

مؤثرترین روش تربیتی بچهها، دو اصل تشویق و تنبیه است. با تشویق میتوان رفتــار مثبــت کــودکان را تقویــت کــرد و درونــی ســاخت امــا گاهی تشــویقهای غیراصولی یا نادرست باعث میشوند نتیجه کافی نگیرید یا حتی نتیجه عکس به دست آورید. در واقع تشویق نادرست میتواند انگیزه درونی اولیه کودک براى انجام کار درســت را متزلزل کند و در نتیجه کودک درســت رفتاری عکس آنچه انتظارش را داشــتید نشــان دهد. رایجترین اشتباهات در تشــویق کردن کودکان عبارتند از: تشــویق مقایســه ای: وقتی ســعی میکنید با مقایســه کردن کودک عملکرد او را تحســین کرده و برتری او را نســبت به دیگران نشــان دهید، کودک را به ســمتی سوق میدهید که فکر کند همین که از دیگران بهتر رفتار کرده کافی است و دیگر نیاز نیست تالشش را افزایش دهد. در تشویق با کودک سعی کنید او را با اصولی که برای او وضع کرده اید و مهمتر از آن با عملکرد گذشــته خودش بســنجید نه عملکرد خواهر و برادر یا دوستانش. به جای آنکه بگویید: «آفرین که نمره تو از بغل دستی ات بیشتر شد»، بگویید: «آفرین از دفعه قبل نمره بهتری گرفتی» یا «واقعاً عالی است که نمره کامل را گرفته ای!» تشــویق دروغین: این نوع تشــویق خیلی رایج اســت، گاهی ممکن اســت شــما رفتار درســت کودک را تحســین کنید و به او وعده تشــویق یا جایزهای بدهید اما هیچ گاه آن را عملی نکنید، مثالً به او میگویید اگر داروهایش را سر وقت بخورد، او را بــه پــارک میبرید. اما نه میگویید که قرار اســت چه زمانی به پارک بروید و نه این وعده را عملی میکنید. وقت نداشــتن، فراموش کردن یا نبودن فرصت مناســب دالیل موجهی برای زیر پا گذاشتن وعدهتان نیست. وقتی به فرزندتان وعده تشویق میدهید آن را درست در زمانی که قول داده اید و به همان شکلی که گفته اید عملی کنید تا تشویق تان باعث تقویت رفتار شود. تشــویق کنایه آمیز: وقتی شــما برای تحســین رفتار درســت کودک، رفتار اشــتباه پیشــین او را گوشــزد میکنید، تشــویق کنایهآمیز کــرده اید. آفرین کــه خودت به تنهایــی اتــاق تو تمیز کردی.» تشــویق کنایهآمیز باعث خاموشــی رفتار درســت کــودک میشــود. به جای آنکه بگویید: نمردیم و یه بــارم دیدیم خودت اتاق تو مرتب کردی، بگویید: «به به چه اتاق مرتبی!» تشویق مبالغه آمیز: برای تشــویق کودک هیچگاه دست به دامان دروغ، مبالغه و اغــراق نشــوید. نگویید: «تو همیشــه بهترین رفتــار را داری»، یــا «تو تمیزترین و مرتبترین بچه دنیایی»، «تو زیباترین و باهوشترین بچهای هستی که دیدهام»... رفتار درست، حسن یا تالش مفید کودک را تحســین کنید اما هیچ گاه آن را آنقدر بزرگ نکنید که اگر کودک در تالش بعدیاش با شکســت مواجه شد، ناامید و سرخورده شود یا اعتماد به نفس خود را از دست بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.