کنار آمدن با استرس کار جدید

Vizhenameh - - News -

شغل جدید یعنی یک تغییر مهم در زندگی و هر تغییری معموالً استرسهایی همراه دارد و باعث آشــفتگی ذهن میشــود. چون باید مســئولیتهای جدیدی قبول کنیم و خود را به قوانین کاری جدید عادت دهیم در حالی که ذهن و حتی جسممان به روال همیشگی عادت کرده است. وقتی این آشفتگیها بیش از حد شــود و نتوانیــم آن را مدیریت کنیم کاراییمان کاهش پیــدا میکند و نمیتوانیم در شــغل جدیــد موفــق شــویم در حالی که اوایــل شــروع کار اتفاقاً نیــاز به اثبات توانایــی هایمان و درســت انجام دادن کارهــا داریم.راههایی بــرای مدیریت این استرس وجود دارد:

اول بایــد بدانیــد که اســترس کار جدید همیشــه هم بد نیســت. معموالً این اســترس اگر بیش از حد نباشــد باعث میشود شــما هیجان بیشتری برای انجام کارهــا و ارتبــاط بــا دیگــران داشــته باشــید. بــا کمــی هوشــیاری میتوانیــد از این اســترس به نفع خودتان اســتفاده کنیــد. ضمن اینکه بهدلیل کم بودن شــناخت مــا از محیــط و کار جدیــد خیلی از مســائل برایمان غیرقابل پیشبینی هســتند و همین آشــفتگی و اســترسمان را بیشتر میکند.سعی کنید با توجه به فضایی که در محــل کار جدیــد دیــده اید یا با مطالعــه درباره کار جدیدی کــه آغاز میکنید، بعضی موقعیتها را در ذهنتان پیشبینی کنید.

برای غلبه بر اســترس محیط جدید ســعی کنید بعضی چیزها را شــبیه قبل نگــه داریــد و روال زندگــی را تــا حدی که امــکان دارد تغییر ندهید. مثالً وســایلی مثــل لیوان و گیرههای کاغــذ را که در محل کار قبلی اســتفاده میکردید به محل کار جدید بیاورید.ســر ساعتی که همیشــه ناهار میخوردید باز هم ناهار بخورید. اگر عادت داشــتید مســیری را پیــاده روی کنید این عادت را ادامــه دهید حتی در مســیر تازه و جدید. این نکات کوچک اما آشــنا کمی به ذهنتان آرامش میدهد و استرس را از شما دور میکند.

درســت اســت کــه ایــن آشــفتگیهای ذهنــی و اســترس دوســت داشــتنی و جالــب نیســت امــا دائمــی هــم نیســتند. هربــار کــه از ایــن آشــفتگیها ناراحت میشــوید ســعی کنید این را بــه خودتان یــادآوری کنید که ایــن وضعیت موقتی اســت و بــزودی بــا کار و محیــط جدیــد کنار میآییــد و همــه چیز برایتــان عادی میشــود چــون تحقیقــات نشــان میدهد حداکثــر 6 هفته زمــان نیاز داریــد تا به کار جدیــد و شــرایط تــازه آن عادت کنیــد. دوباره برنامــهای روتین پیــدا میکنید کــه الزم نیســت مــدام آن را چــک کــرده و حواســتان باشــد چیــزی را فرامــوش یــا اشــتباه نکنیــد. بــه روزی فکــر کنیــد کــه خیلی عــادی و بدون اســترس مســیر کار را میرویــد و وظایفتــان را انجــام میدهیــد. حتــی میتوانید روزی را بــه یاد آورید که در کار قبلی همین شــرایط را داشــتید و بــه آنهــا عــادت کردیــد. تکــرار ایــن حرفهــا با خودتــان کمــک میکند بــا اســترس روزهــای اول راحتتر کنــار بیاییــد و از آن شکست نخورید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.