خورش گوجه سبز

Vizhenameh - - News - دالرام اکبری

مواد الزم برای 4 نفر:

پیاز ....................................................... 3عدد گوشت ............................................... 003گرم سبزی (شامل نعناع و جعفری تازه) ... 052تا003گرم گوجه سبز ........................................... نیم کیلو برگ بو .................................................. 2عدد آبغوره (اختیاری) ...................... به میزان الزم زردچوبه ..................................... به میزان الزم گرد غوره .................................... به میزان الزم نمک ......................................... به میزان الزم

نکته:

نکتــه1: این خــورش در گیالن با جعفــری، نعناع و خالواشکهنوعیسبزیمحلیاستتهیهمیشود. نکته 2:در صورت تمایل از مقداری شــکر بهعنوان چاشنی استفاده کنید. نکته :3 گوجه ســبز خیلی زود له میشــود زیاد آن را نپزید. نکتــه :4 در صورتی که ترشــی خورش شــما بدون گــرد غوره و آبغوره اندازه اســت دیگــر این مواد را اضافه نکنید. نکته5: این خورش را با مرغ هم میتوان تهیه کرد. ابتدا 2عدد از پیازها را به چهار قسمت تقسیم کرده و با مقداری روغن تفت دهید. گوشت را به صورت خورشتی خرد کرده و به پیاز اضافه کنید.گوشــت را کمــی تفــت دهید تــا رنگ آن تغییــر کنــد و بعــد مقــداری زردچوبــه اضافه کــرده و تفــت دهیــد و اجازه دهید بــا مقداری آب و بــرگ بو گوشــت بپزد.(مقدار زیادی آب بریزید) از گوجه ســبزها هم بهصورت درســته و هم نصف شــده میتوانید اســتفاده کنید. به آنها کمی نمک بزنید و کنار بگذارید. جعفری و نعنــاع را خــرد کنید و پیاز باقی مانــده را ریز کــرده و در روغــن ســرخ کنیــد و بعد ســبزی را اضافــه کرده و کمی ســرخ کنید.گوشــت پخته شــده را از مــواد اضافــی جدا کرده و به ســبزی اضافه کرده و باقی مانده آب گوشــت را صاف کرده و به مواد اضافه کنید. اگر آب آن کم بود کمــی آب جــوش اضافــه کــرده و ادویــه را نیز بــه مــواد اضافه کنیــد.03 دقیقه مانــده به جا افتادن خورش آبغوره و گرد لیمو و گوجه سبز را اضافه کرده و اجازه دهید خورش جا بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.