شیرینی دانمارکی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

شیر گرم......... دو سوم لیوان روغن ........... یک سوم لیوان آرد .................. 3 و نیم لیوان شکر ........ ۴ قاشق غذاخوری تخم مرغ.................. 2 عدد کره ......................... 200 گرم پودر خمیر مایه .......2 قاشق چایخوری نمک ....... ۱ قاشق چایخوری اسانس وانیل .......... مقداری کــرم مخصــوص شــیرینی دانمارکی ........ به مقدار الزم زرده تخــم مرغ بــرای رومال شیرینی ........... به مقدار الزم

طرز تهیه:

شیر گرم (شیر داغی که دســت را نسوزاند)، پودر خمیرمایه، نمک، یک قاشــق چایخوری شــکر و یک قاشــق غذاخــوری آرد را باهــم مخلوط کنید و 0۱ دقیقــه کنــاری قــرار دهید تا پف کنــد، پس از 0۱ دقیقــه تخــم مرغها را به مخلــوط خمیر مایه اضافــه و مخلــوط کنید. باقــی مانده آرد، شــکر و وانیــل را باهم مخلوط کنید ســپس به مواد دیگر اضافــه کرده و خــوب مخلوط کنید، روغــن را نیز در آخــر اضافــه کنیــد ســپس ورز دهید تــا خمیر لطیفی بهدست بیاید که به دست نچسبد، خمیر را داخل کاســهای که چرب شده قرار دهید و روی آن را بپوشــانید ســپس بهمــدت یک ســاعت در جای گرمی قرار دهید تا حجم آن دو برابر شــود. پــس از اینکــه حجم خمیر دو برابر شــد از کاســه خــارج کنید، روی ســطح کار آرد بپاشــید و خمیر را با وردنه پهن کنید، کره نرم شــده را روی سطح خمیــر پخش کنید و خمیر را لوله کرده ســپس با وردنــه خمیر را صــاف کنید و روی آن را با کیســه فریــزر بپوشــانید و 0۱ دقیقــه اســتراحت دهیــد، 3 بار دیگر این کار را تکرار کنید (لوله کنید، صاف کنیــد و 0۱ دقیقه اســتراحت دهید، ایــن کار برای ترد شــدن شــیرینی اســت).پس از انجام مراحل بــاال خمیر شــیرینی را با وردنه نــازک پهن کنید و به صورت دایره بزرگی اطراف آن را ببرید سپس ایــن دایره را به 8 قســمت مســاوی بــرش بزنید، داخــل هر تکه خمیر کمی پودر قند و یک قاشــق غذاخــوری کــرم مخصــوص شــیرینی دانمارکی بریزیــد و شــیرینی را بپیچیــد. ته ســینی فر کاغذ روغنــی بگذاریــد و خمیرهــا را با فاصلــه روی آن قرار دهید، 30 دقیقه بگذارید خمیرها استراحت کنند. ســپس یک زرده تخم مرغ زده شده را روی خمیرها بمالید. ســینی را داخل فری که از قبل با دمای 08۱ درجه سانتیگراد روشن کرده اید و گرم شــده اســت به مدت 5۱ تا 20 دقیقه قرار دهید تا روی شــیرینیها طالیــی شــود. در ایــن فاصله که شــیرینیها می پــزد شــیره را آماده کنیــد. نصف لیوان شــکر را با یک ســوم لیوان آب و یک قاشق چایخــوری آبلیمو مخلوط کنیــد و داخل قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید تا بجوشد و غلیظ شود، شیرینیها را پس از پخت از فر خارج کنید و با قلم مو شیره را روی سطح شیرینی بزنید و پس از اینکه شیرینیها خنک شدند سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.