6 اشتباهدرچیدماناتاقخواب

Vizhenameh - - News -

اتاق خواب باید فضایی آرامش بخش برای اســتراحت باشد، اما امروزه اغلب اتاق خوابها فضایی شــلوغ و پر هرج و مرج اند. برای اینکه این محیط را دوباره تبدیل به اتاقی آرام کنید از نگه داشتن6 مورد زیر در اتاق خواب بپرهیزید: مــدارک اداری و قبــوض: بــرای آنکــه به هنــگام خواب آرامــش داشــته باشــید تمــام مــدارک کاری و اداری و قبــوض را در اتاقــی دیگــر بگذارید. هیچ وقــت کارهای اداری را در اتاق خواب انجام ندهید. یک میز در گوشهای دیگر از منزل مخصوص چنیــن اموری در نظر بگیرید. میــز پا تختــی شــلوغ: شــلوغ شــدن روی میز پــا تختی بــا وســایلی مثل کش ســر یــا لیوانهای خالــی معموالً توجــه را به خود جلب نمیکند، اما در اســرع وقت این آشــفتگی را ســامان دهیــد. تنهــا لوازمی که الزم اســت مــواردی چــون کتــاب یــا یــک چــراغ مطالعه هســتند کــه کمــک میکننــد از فضــای اســترس زا دور شــوید. لــوازم آرایــش زیــاد: خانمهــا معمــوالً لــوازم آرایشــی بهداشــتی زیــادی روی میــز توالــت دارنــد، امــا باید هر چیزی راکه بهطور روزمره اســتفاده نمیشــود از جلوی دست جمع کنید. وسایل پر استفاده را نیز مرتب چیده و پس از استفاده سر جای خود قرار دهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.