ماسکسفیدهتخممرغ

Vizhenameh - - News -

تخم مرغ ماده غذایی محبوبی است که فواید بسیاری برای سالمتی دارد. اما جالب اســت بدانید تخم مرغ بهعنوان یکی از ســادهترین و در دسترسترین مواد ساخت ماسک خانگی نیز شناخته میشود. در ادامه چند روش برای استفاده از آن بهعنوان ماسک را معرفی خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.