سیمینآقارضی و جانی تازه به قانون

Vizhenameh - - News -

ساز قانون که اکنون یکی از ســازهای پرکاربــرد در موســیقی ایرانــی اســت و خیلیهــا آن را دوســت دارنــد تــا پیش از ســیمین آقارضــی مهجــور و فرامــوش شــده بود و ایــن نوازنده چیرهدســت بــه آن جانی تازه داد. ســیمین آقارضــی از هنرمندانی اســت که با تالش بســیار نامش را در تاریخ موسیقی ایران ماندگار کرد. او که ســال ۷۱3۱ در تهران به دنیا آمده بود از کودکی عالقه زیادی به موســیقی داشت. بــه همین دلیــل پس از پایان تحصیــالت ابتدایی به هنرســتان موســیقی رفــت. در کنار یادگیــری دروس هنرســتان او شــاگرد اســتادانی چون ابوالحسن صبا، جواد معروفی و مهدی مفتاح بود و توانست نواختن ســازهای ویولــن، پیانو، قانون، تمبــک، رباب، بربط، قیچک و کمانچه را بخوبی یاد بگیرد. استاد صبا گفته بود او یکی از هنرمندان بزرگ موسیقی ایران خواهد شد. با کسب توانایی نواختن این سازها او توانست با ارکســترهای بزرگی مانند ارکســتر سمفونیک تهران، ارکســتر خالقی به رهبری روحاهلل خالقی و استادانی چــون پرویــز یاحقــی، علــی تجویــدی، حبیــباهلل بدیعــی، همایــون خــرم، حســین تهرانــی، یوســف یوســفزاده ...و همــکاری و اجــرا کنــد. امــا تخصص و تمرکــز ســیمین آقارضــی ســاز قانون بــود. مهدی مفتاح که خودش نوازنده این ساز بود و آقارضی نزد او نواختــن آن را یاد گرفت، درباره او گفته اســت: «او ســاز قانون، این ســاز باستانی و اصیل ایرانی را با هنر نوازندگی و اســتعداد خاص خود دوبــاره زنده کرد.» از ســال ۱۴3۱ ارکســتری را به نام ارکســتر سیمین راه انداخــت کــه آهنگهــای آن را خودش میســاخت و تکنوازیهایــش هــم با خودش بــود. در اواخر دهه چهــل بهعنوان تکنواز قانون در رادیو اســتخدام شــد و در ارکسترهای بزرگی مانند گلها، سازهای ملی ...و مشارکت میکرد. به این ترتیب میشود گفت سازی قانونی که در بیشتر موسیقیهایی که قبل و سالهای پــس از پیــروزی انقالب اســالمی میشــنوید توســط ســیمین آقارضی نواخته شده اســت. موسیقیهای ماندگاری ساخته استادانی چون فرهاد فخرالدینی، مجید انتظامی، فریدون شــهبازیان، بابــک بیات و... . او کنســرتهای زیــادی در داخــل و خــارج از ایــران برگــزار کرد و در آلبوم دوبیتیهای باباطاهر با اســتاد عبدالوهاب شــهیدی همکاری کرد. تــک نوازیهای ســیمین آقارضی در قالب آلبوم قانون ســیمین هم سال هاست تجدید انتشار میشود. سیمین آقارضی ۱2 دی ۱388 به علت کهولت سن و بیماری در سن ۱۷ ســالگی درگذشــت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.