اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

دالیــل حــذف 40 مــاده الیحــه منــع خشــونت علیــه زنــان/ الیحــه منع خشــونت علیــه زنــان در حالــی ایــن هفتــه بــه مجلس میرود که حذف 0۴ ماده از آن واکنشهایی را در پی داشت. فاطمه ذوالقــدر نایب رئیس فراکســیون زنــان مجلس در ایــن بــاره گفت:«بــا خانــم ابتــکار مذاکره کــردم و ایشان گفتند که مواد قانونی و ضروری الیحه از نظر محتوا و کیفیت حفظ شــده و موارد حذفی مربوط به تشــابه قوانین یا تکرار برخی مواد بوده اســت.» البته شهیندخت موالوردی دستیار رئیس جمهور در امــور حقــوق شــهروندی از حذف بندخســارت معنوی در این الیحه توسط قوه قضائیه انتقاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.